Racordarea la rețea

Utilizarea datelor personale

Introducere

Prin Politica de confidențialitate dorim să arătăm și să explicăm într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm în colaborarea cu dumneavoastră și cum prelucrăm aceste date personale.Informații generale

"Racordarea la Rețea" este denumirea site-ului iar "SC Branșamente Electrice SRL" este firma care administrează acest site.

Bransamente Electrice este persoană juridică română, societate comercială cu raspundere limitată, cu sediul în Cluj-Napoca, str. București nr. 87, ap. 12, jud. Cluj, România, înregistrată la registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/104/16.01.2018 având CUI 38696296 în calitate de operator de date.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților SC Bransamente Electrice SRL și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului deschis pe site-ul racordarealaretea.ro.Definirea termenilor utilizați

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane.

Operator: persoana fizică sau juridică care decide scopul și mijloacele prelucrării. În raporturile dintre SC Bransamente Electrice SRL și dumneavoastră, noi suntem operatorul datelor, iar dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată.

Persoană împuternicită: O persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. Dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal.

Distribuitor de energie electrică: operatorul de transport și de sistem sau, după caz, operatorul de distribuție sau persoana juridică ce exploatează rețeaua electrică de interes public la care sunt racordate instalațiile electrice ale locurilor de consum.

Furnizor de energie electrică: persona jurică care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice .Datele pe care le prelucrăm, scopul și temeiul prelucrării acestor date

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a putea să vă furnizăm serviciul solicitat de dumneavoastră prin intermediu contului de utilizator deschis pe site-ul Racordarea la reatea.
Datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm pot să includă: nume și prenume; date din actul de identitate; adresa de domiciliu; adresa de corespondență; adresa locului de consum; numărul de telefon (fix și mobil); adresa de email; numărul locului de consum; date din acte de proprietate; semnătura dumneavoastră; codul numeric personal;informații din factura de energie electrică; consumul estimat; nume utilizator în contul deschis pe site-ul Racordarea la reatea
Prelucrăm datele dumneavoastră de mai sus în vederea obținerii de la distribuitorul de energie electrica, după caz, a tipului de aviz tehnic de racordare, certificat de racordare sau aviz de amplasament mentionat în solicitarea transmisă prin intermediul contului de utilizator deschis pe site-ul Racordarea la rețea.
În situația în care ne trimiteți solicitări sau plângeri, vom prelucra datele dumneavoastră pentru a le putea soluționa.
În situația în care ne solicitați oferte cu privire la serviciile noastre, este necesar să vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru a putea răspunde cererii dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia creării contului de utilizator pe site-ul Racordarea la retea.ro.sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către SC Bransamente Electrice SRL cu scopul executării procesului de intermediere, facturare și corespondenței cu dumneavoastră, precum și protejării oricărui interes legitim al SC Bransamente Electrice SRL, pe cale administrativă sau judiciară, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

Exprimarea consimțământului dumneavoastră se face prin crearea unui cont de utilizator pe site-ul Racordarea la retea, astfel sunteți de acord ca SC Branșamente Electrice SRL să prelucreze datele cu caracter personal. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră.

Temeiul prelucrării este, în acest caz, consimțământul dumneavoastră, exprimat prin crearea unui cont de utilizator pe site-ul Racordarea la retea.
În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, prin transmiterea unui e-mail în acest sens pe adresa : office@racordarealaretea.ro


Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.


Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, SC Bransamente Electrice SRL poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama SC Bransamente Electrice SRL ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:
• pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului de utilizator și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
• pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către SC Branșamente Electrice SRL cum ar fi servicii de relaționare cu distribuitorii de energie electrică, furnizorii de energie electrică, clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.Transferul datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin privind prestarea serviciilor solicitate de dumneavoastră, sau în alte scopuri legitime, vom transmite datele dumneavoastră la terți cum ar fi distribuitorul de energie electrică, furnizor de energie electrică din România.Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile SC Bransamente Electrice SRL sau ale partenerilor/ afiliaților SC Bransamente Electrice SRL sau pentru ca SC Bransamente Electrice SRL să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu SC Bransamente Electrice SRL. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile oferite de catre SC Bransamente Electrice SRL.Măsuri de securitate a datelor

SC Branșamente Electrice SRL va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.Drepturile persoanei vizate și posibilitatea exercitării acestora

În legătură cu această prelucrare de date, aveți urmatoarele drepturi:
- dreptul de a fi informat;
- dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării;
- dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor.;
- dreptul să retrageți în orice moment consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări;
- dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că SC Branșamente Electrice SRL v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: Telefon 0746 811.688 şi/ sau la adresa de e-mail: office@racordrealaretea.ro.