Racordarea la rețea

Termeni și condiții

Datele de identificare a firmei

Denumire: SC Branșamente electrice SRL

Sediu: loc. Cluj Napoca, str. București, nr. 87, ap. 12, jud Cluj

site: www.racordarealaretea.ro, www.racordarelaretea.ro și subdomeniile acestora

Telefon: 0746.811.688

Cont bancar: RO03 BTRL RON CRT 043036281, Banca Transilvania1. Definiții

Termenii folosiți în prezentul act vor avea urmatorul înțeles:
Pagina www.racordarealaretea.ro, site-ul www.racordarealaretea.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagina a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.racordarealaretea.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.
Utilizator / Client - orice persoană fizică sau juridică, în vârstă de cel putin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează pagina www.racordarealaretea.ro fiind interesată să obțină serviciile puse la dispozitie de Operator.
Operator - SC Bransamente electrice SRL , CUI 38696296, str Bucuresti , nr 87 , ap 12, jud Cluj, telefon 0746.811.688 , email office@racordarealaretea.ro.
Solicitare - serviciu pus la dispoziția utilizatorului, contra cost, de către operator prin intermediul paginii www.racordarealaretea.ro cu privire la obținerea unor avize tehnice de racordare, avize de amplasament și/sau certificate de racordare.
Solicitare aprobată – comanda în urma careia s-a primit factura ce reprezintă obligațiile de plată ale clientului, iar achitarea contravalorii acesteia reprezintă acceptarea serviciului .
aviz de amplasament - răspuns scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, emis în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului ;
aviz tehnic de racordare - aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităților şi condițiilor tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică a locului de consum şi/ sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerințelor utilizatorului precizate în cerere;
cerere de racordare - document prin care se solicită accesul la rețeaua electrică şi emiterea avizului tehnic de racordare;
certificat de racordare – document emis de către operatorul de reŃea în vederea punerii sub tensiune a instalațiilor electrice de la locul de consum şi/ sau de producere şi a utilizării rețelei, care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil; nu pot exista simultan, pentru acelaşi loc de consum şi/ sau de producere, două sau mai multe certificate de racordare valabile;
contract de proiectare şi/sau de execuție - contract încheiat între operatorul de rețea şi executantul desemnat în condițiile legii, pentru proiectarea şi/sau execuția instalației de racordare;
contract de racordare - contractul încheiat între operatorul de rețea şi utilizator, având ca obiect racordarea instalației de utilizare a utilizatorului la rețeaua electrică a operatorului de rețea prin realizarea lucrărilor de racordare stabilite în avizul tehnic de racordare şi prin punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare;
fişa de soluție - documentatie tehnică în care se stabileşte şi se propune soluția de racordare la rețea a unui utilizator, atunci când aceasta este unică şi evidentă, şi care conține un minim de elemente şi date ale rețelei şi utilizatorului prin care se justifică soluția propusă;
grup de măsurare (a energiei electrice) - ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;
instalație de racordare - instalație electrică realizată între punctul de racordare la rețeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare dintre instalațiile operatorului de rețea şi instalațiile utilizatorului. Instalația de racordare cuprinde şi grupul de măsurare a energiei electrice, inclusiv în cazurile de excepție când punctul de măsurare este diferit de punctul de delimitare.
instalație de utilizare - instalație electrică a utilizatorului, în aval de punctul/punctele de delimitare; în cazul mai multor puncte de delimitare se consideră o singură instalație de utilizare numai dacă instalațiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin rețele ale utilizatorului.
loc de consum - incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalație de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalații de racordare. Un client final poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau zone diferite sau în aceeaşi incintă sau zonă.
loc de consum temporar – loc de consum în care se utilizează energie electrică pentru o perioadă de timp, în general mai scurtă de un an, aprobată de autoritățile competente, în scopul construirii, reparării sau amenajării unor obiective, precum şi pentru organizarea sau desfăşurarea unor activități ocazionale;
loc de consum şi de producere - incinta sau zona în care se consumă şi se produce energie electrică, printr-o singură instalație de utilizare, energia electrică fiind absorbită şi evacuată în rețeaua de interes public prin una sau mai multe instalații de racordare;
operator de rețea - dupa caz, operatorul de transport şi de sistem sau un operator de distribuție;
racord - instalație de racordare la medie şi înaltă tensiune; racordare - acțiune desfăşurată de un deținător de rețea electrică pentru realizarea unui racord sau branşament la un loc de producere sau de consum nou ori modificarea sau înlocuirea unui racord ori branşament la un loc de producere sau de consum existent;
branșament monofazat/trifazat - instalația care realizează legătura între rețeaua de distribuție de joasă tensiune a furnizorului și cea a consumatorului. Branșamentul poate fi subteran sau aerian, după cum rețeaua de distribuție este subterană sau aeriană.
spor de putere - putere suplimentară față de puterea aprobată prin ultimul aviz tehnic de racordare dat pentru un loc de producere sau consum existent şi care a fost avută în vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacității instalației de racordare;
tarif de emitere/actualizare a avizului tehnic de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala medie efectuată de un operator de rețea pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare;
tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de rețea pentru realizarea lucrărilor de racordare a unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la rețeaua electrică;
utilizator de rețea electrică - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalatii sunt racordate sau urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuție a energiei electrice;
kV – kilovolt
kVA – kilovoltamper
MT - medie tensiune
kW - kilovat
Termeni si Condiții - prevederile din acest document, create de SC Branșamente electrice SRL care definesc condițiile și regulile pe care Utilizatorul trebuie sa le respecte în vederea utilizării Paginii www.racordarealaretea.ro.2. Acceptarea Termenilor si Condițiilor

"Racordarea la Rețea" este denumirea site-ului iar "SC Branșamente Electrice SRL" este firma care administrează acest site. Branșamente Electrice este persoană juridică română, societate comercială cu răspundere limitată, cu sediul în Cluj-Napoca, str. București nr. 87, ap. 12, jud Cluj, România, înregistrată la registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/104/16.01.2018 având codul unic de înregistrare nr. 38696296 din data de 16.01.2018, în calitate de operator.

Folosirea site-ului www.racordarealaretea.ro implică acceptarea în totalitate și necondiționată a Termenilor si Condițiilor expuse mai jos.

Folosirea site-ului www.racordarealaretea.ro serviciile furnizate prin intermediul acestuia îi sunt permise oricui. Pentru motive justificate, ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul unor Utilizatori la anumite servicii sau la unele modalități de plată în cazul în care considerăm că, în baza conduitei sau a activității Clientului/Utilizatorului pe Pagina, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel www.racordarealaretea.ro. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa site-ului www.racordarealaretea.ro, prin e-mailul office@racordarealaretea.ro pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

SC Branșamente electrice SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii și Condițiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site.3.Dreptul de proprietate intelectuală

Întregul conținut al Paginii www.racordarealaretea.ro incluzând, dar fără a se limita la: texte, imagini, grafice, programe, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea SC Branșamente electrice SRL și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe acest site în scopul republicării, distribuirii totale sau partiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Operatorul este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.4. Scopul

Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui site, precum și termenii și condițiile aplicabile serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.racordarealaretea.ro persoanelor fizice și/sau juridice în vederea obținerii de la distribuitorul de energie electrica, după caz, a tipului de aviz tehnic de racordare, certificat de racordare sau aviz de amplasament.


5. Confidențialitate

Operatorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul document.


6. Solicitare. Contract

Clientul poate solicita serviciile oferite de Operator accesând pagina de internet www.racordarealaretea.ro și selectând serviciul dorit. Prin solicitarea unui serviciu consideram întocmirea unui contract la distanță între client și Operator. Se introduc datele cerute prin formular, apoi în urma analizării solicitării de către operator, se confirmă solicitarea, prin transmiterea în contul clientului a unui status. În funcție de modalitatea de informare (sms sau e-mail) aleasă de către Client, Operatorul transmite mesaje informative depre stadiul solicitării. În cazul în care adresa de e-mail sau nr de telefon sunt fictive contul va fi șters. Solicitarea se consideră înregistrată în momentul în care Clientul a primit factura ce reprezintă obligațiile de plată, iar achitarea contravalorii acesteia reprezintă acceptarea serviciului respectiv acceptarea contractului la distanță.
Clientul poate anula comanda înregistrată online doar dacă cererea către distribuitorul de energie, corespunzatoare cererii clientului, nu a fost depusă la distributorul de energie. Din momentul în care cererea Clientului a fost înregistrată la distribuitorul de energie Cluj, Clientul nu mai poate anula solicitarea și trebuie să-și respecte angajamentul față de Operator.
Prin înregistrarea comenzii, Clientul consimte că toate informațiile furnizate de el sunt corecte și complete și își asumă întreaga răspundere pentru omisiunile și greșelile care l-ar putea împiedica pe Operator să onoreze corespunzător solicitarea.

Operatorul poate anula solicitarea înregistrată de Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
• neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumparatorului, a tranzacției, în cazul plății online;
• invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Operator, în cazul platii online;
• datele furnizate de catre Client pe Pagina sau telefonic sunt incomplete și/sau incorecte iar Operatorul nu va putea onora corespunzator solicitarea;
• în baza conduitei Clientului, în ceea ce priveste limbajul folosit și comenzi neridicate.
• lipsa disponibilității funcționarilor distribuitorului de energie (lipsa temporară de personal ceea ce ar putea duce la întârzierea obținerii documentului peste limita acceptata de client sau la imposibilitatea obținerii lui);


7. Facturare - Plată

Prețurile Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.racordarealaretea.ro sunt prețurile informative, valoarea finală a serviciilor fiind stabilită în factură.
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare factură în format electronic transmisă în contul Clientului. Operatorul va emite către Client bon fiscal (pentru persoanele fizice) sau factură și chitanță (pentru persoanele juridice) pentru toate Serviciile livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Prin trimiterea Solicitării, Clientul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic și prin intermediul poștei electronice. La cerere, factura poate fi semnată stampilată și trimisă Clientului în format fizic, dar în acest caz doar la livrarea avizului solicitat.


8. Drepturile și Obligațiile Operatorului
• Operatorul se obligă să finalizeze cu succes solicitarea înregistrată de Client
• Operatorul se obligă să țină legatura cu Clientul pentru informații suplimentare față de cele completate în formular pe toată perioada desfășurării solicitării.
• Operatorul nu ofera nicio garantie că Pagina www.racordarealaretea.ro va fi disponibilă neîntrerupt
• Operatorul garantează că toate comenzile înregistrate vor fi tratate cu responsabilitate și vor fi finalizate în intervalul de timp stabilit de comun acord cu clientul.
• Operatorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de activitatea funcționarilor distribuitorului de energie electrică.
• Operatorul nu poate fi tras la răspundere pentru neonorarea solicitărilor, dacă aceasta se datoreaza lipsei temporare de personal a distribuitorului de energie;
• Operatorul nu poate fi tras la răspundere pentru documentele cu conținut eronat, altul decât cel așteptat de Client, daca se poate dovedi că informatiile furnizate de Client sunt incorecte și/sau incomplete
• Operatorul nu poate fi tras la răspundere pentru neonorarea solicitărilor neînregistrate pe Pagina, adica pentru solicitările care nu au statusul că au fost aprobate.


9. Drepturile si Obligațiile Utilizatorului
• Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile site-ului, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor acestui document.
• Utilizatorul garantează că datele furnizate de el sunt corecte și complete, că a furnizat toate informațiile pe care le cunoaște la data înregistrării solicitării. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere în cazul furnizarii de date incorecte și/sau incomplete care duc la imposibilitatea finalizarii cu succes a comenzii Utilizatorului.
• Prin înregistrarea Solicitării, Utilizatorul declară ca este de acord cu Termeni si Condiții și cu Politica de confidentialitate a datelor.
• Utilizatorul nu poate trage la raspundere Operatorul pentru comenzile online nefinalizate sau neînregistrate.
• Utilizatorul declară că a citit și înteles condițiile de anulare a unei solicitări înregistrate.


10. Procedura de depunere si soluționare a sesizărilor primite din partea Utilizatorilor
• Orice Utilizator poate depune o sesizare care privește sau are legătura cu serviciile oferite de Operator, respectiv sesizări în legatură cu solicitarea, modalitatea de plată, modalitatea de livrare, prețul plătit, termene de rezolvare, conduita Operatorului sau a colaboratorilor săi, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.
• Sesizările vor fi trimise la adresa office@racordarealaretea.ro.
• Sesizările transmise Operatorului vor include datele de contact ale Utilizatorului, numărul și data de înregistrare a comenzii ce face obiectul plângerii; o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată sesizarea, astfel încât Operatorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
• Sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de către Operator, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării problemei. În situația în care petentul nu a transmis Operatorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate si soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiintat de Operator cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.
• Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Proțectia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro


11. Notă de Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal
• SC Branșamente electrice SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării Paginii www.racordarealaretea.ro și/sau completării formularelor disponibile pe Pagină.
• Orice persoană care accesează Pagina www.racordarealaretea.ro și/sau care oferă date și/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Pagina www.racordarealaretea.ro, își manifestă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca SC Branșamente electrice SRL să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu această ocazie. Datele cu caracter personal colectate de către Operator prin intermediul Paginii www.racordarealaretea.ro vor fi utilizate pentru scopul prestarii în condiții optime a serviciilor solicitate de către Utilizatori Operatorului. În situații exceptionale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita ca Operatorul să dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
• Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor.
• Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă în acest sens, datată și semnată, sau un email la adresa office@racordarealaretea.ro. - specificând totodată dreptul pe care dorește să îl exercite asupra datelor sale.


12. Modificarile prezentului document
• SC Branșamente electrice SRL își rezervă dreptul de a modifica Termenii si Condițiile fără o notificare prealabilă a Utilizatorului.
• Este responsabilitatea Utilizatorilor de a verifica periodic conținutul acestor Termeni și Condiții.


13. Legea aplicabilă. Litigii
• Drepturile si obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
• Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu acești Termeni și Condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente din România.